IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Informācija, Statūti, biedri, valde
lastguru
post Oct 21 2005, 00:21
Post #1


The one who knows
********

Group: Jounin
Posts: 1174
Joined: 23-May 05
From: Kaigan (Riga, LV)
Bierdība "Kaigan"
Vienotais reģ. Nr. 40008096448
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 38-60, Rīga, LV-1035, Latvija
Konts: LV21HABA0551012191278 (Hansabanka)


Biedrības "Kaigan" statūti.

Apstiprināti 2005. gada 28. augustā dibināšanas sapulcē,
ar izmaiņām 2005. gada 15. oktobra biedru sapulcē.

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir "Kaigan" (turpmāk tekstā - Biedrība).

2. nodaļa. Biedrības merķi.
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Intereses veicināšana par Japānas kultūru ārpus Japānas
2.1.2. Japānas kultūras, mākslas, vēstures un tradīciju popularizēšana.
2.1.3. Sadarbības izveidošana ar līdzīgām organizācijām Eiropā un pasaulē
2.1.4. Biedrības mērķu sasniegšanas sekmējošās uzņēmējdarbības atbalstīšana un tai labvēlīgās vides veidošana

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas pieteikumu. Fiziskās personas, kuras nav rīcībspējīgas, iesniegumam klāt pievieno speciālo papildus pieteikumu, kuru aizpilda attiecīgās personas likumiskais aizbildnis. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pietecējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķerslis valdes lēmuma pieņemšanai.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pietecējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.

5. nodaļa. Biedru tiesības um pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasakumos, iesniegt priekslikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. Pasākuma sponsoram ir tiesības iesniegt Biedrības valdei priekšlikumus par pasākuma organizāciju.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalsīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepiecešama šā biedra piekrišana.
5.4. Par nozīmīgu ieguldījumu Biedrības mērķu sasniegšanā, Biedru sapulce var ievēlēt fiziskās personas, ar viņu piekrišanu, par Biedrības Goda biedriem. Goda biedriem ir visas biedra tiesības, tie tiek atbrīvoti no biedra naudas maksāšanas, un tiem tiek izsniegts diploms par viņu ievēlēšanu.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienakumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē strukturvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru sapulci sasauc Valde pēc jebkura valdes locekļa vai revidenta iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Ja valde nesasauc ārkārtas biedru sapulci šajā pantā noteiktajos gadījumos, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedeļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma deļ, vienas nedēļas laikā, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastav no trim līdz sešiem valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes locekļi var saņemt atlīdzību par savu darbu biedrībā.

9. nodaļa. Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes locekļis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņis, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. nodaļa. Biedru nauda.
10.1. Biedrības biedri maksā valdes noteikto biedru naudu reizi gadā.

This post has been edited by lastguru: Dec 30 2005, 19:55


--------------------
Choice is an illusion created between those with power and those without. - The Merovingian

The Tao of posting:
Don't argue with idiots - they will drag you to their level and beat you with experience.
And never underestimate the power of stupid people in large groups...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
lastguru
post Oct 21 2005, 22:35
Post #2


The one who knows
********

Group: Jounin
Posts: 1174
Joined: 23-May 05
From: Kaigan (Riga, LV)
Pašreizējais valdes sastāvs:
1. lastguru, valdes priekšsēdētājs
2. Tador
3. Chibi
4. alt
5. Saki Hanajima

Revīzijas komisija ir Lija

Dibinātāji:
1. Saki Hanajima
2. Sephiroth
3. Alt
4. Iori Yagami
5. Shade de Monesko
6. ETM
7. Lastguru
8. Adar
9. Zeloco
10. Seven of Zero
11. Aigarius
12. Tador
13. Chibi
14. Hikaru
15. Lija
16. Gramozeks

Biedri:
17. Janchux
18. Zeron
19. -Kai-
20. Pilnigsnelietis
21. Janus
22. Church
23. Ray


This post has been edited by lastguru: Jan 28 2006, 22:55


--------------------
Choice is an illusion created between those with power and those without. - The Merovingian

The Tao of posting:
Don't argue with idiots - they will drag you to their level and beat you with experience.
And never underestimate the power of stupid people in large groups...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 Lo-Fi Version Time is now: 27 February 2024 - 17:04